Training on writing scientific articles for Scopus journals for women scientists takes place

On 3 March, AKFA University and ERGO Analytics conducted training on writing scientific articles for Scopus journals as part of the joint HIVE project – a laboratory to improve the scientific skills of women scientists in Uzbekistan.

The event was attended by more than 100 women scientists, university professors and graduate students from all over Uzbekistan.

The training covered the key aspects of preparing high-quality scientific research for publication in scientific journals of the Scopus database, such as conducting a review of scientific literature, working with data and structuring a scientific article.

On the example of various journals, opportunities were explored to find new gaps in knowledge that are relevant in the context of the prospects for the development of the economy of Uzbekistan and ongoing socio-economic reforms.

The speakers of the event were:

– Dr. Sedigeh (Nahid) Shakib, Leading Researcher in English Language Teaching and Education. She is currently working as an Associate Professor at AKFA University. Her research interests include corpus linguistics, critical thinking, teacher education, and interdisciplinary research. She has published extensively as an author and co-author of over 30 articles in peer-reviewed journals.

– Senior Analyst at ERGO Arletta Isaeva. Arletta is one of the most published young scientists of Uzbekistan in the Scopus database. Her research focuses on sustainability and quality of life.

Opening the event, Rector of AKFA University Behzod Jalilov noted that today Uzbekistan faces the urgent task of improving the quality of human capital by stimulating science and strengthening the role of the country’s universities in the global academic arena. Universities should become a platform for transforming knowledge into a factor in the economic growth of the national economy. The future goal of the university is to enter THE World University Rankings and become a scientific hub in Central Asia.

Nazi Aripjanova, PR and Communications Manager of Coca Cola, spoke at the event. She noted that it has been proven that a woman who is confident in her rights and opportunities, and who is also able to provide for herself, is the key to a healthy and prosperous society. Women invest a significant part of their income in the health and education of their children and the local economy, which has a positive impact on the entire economy of the country. Support for women, their professional development has always been among the main priorities of the Coca-Cola System in the world. Thus, since 2010, 5by20 has been operating – a global initiative of the Coca-Cola System in the field of gender equality, the main goal of which is to expand economic rights and opportunities, support 5 million women in business by 2020. By 2020, Coca-Cola has supported more than 6 million women around the world. More than 96 countries can be proud of their significant contribution to the goal of the global initiative. We were happy to support the HIVE project, as it opens up new opportunities for our women scientists and not only teaches how to monetize their work, but also helps to make themselves known in the scientific global community. We wish success and prosperity to all those who took part in this project and also take the opportunity to congratulate all the project participants on March 8 and express gratitude for their contribution to the development of science and for the inspiration that you give us with your example.

All participants of the training received certificates of participation and were invited to further participate in trainings and seminars of the HIVE platform.

The HIVE project was initiated by the Ministry of Innovative Development in the Republic of Uzbekistan, UNDP in Uzbekistan and ERGO Analytics in 2019. The purpose of this project is to strengthen the role and contribution of women scientists to the science and sustainable economic development of Uzbekistan. More than 2,000 women scientists, university professors and doctoral students from all over Uzbekistan are registered in the HIVE project.

ERGO Analytics is a private consulting company that conducts its research in the field of social disciplines, actively contributing to the implementation of socio-economic reforms in the Republic of Uzbekistan.

The HIVE project conducted these trainings and seminars with the support of Coca Cola Uzbekistan.

Olimalar uchun Scopus jurnallariga ilmiy maqolalarni tayyorlash boʻyicha trening oʻtkazildi

AKFA Universiteti va ERGO Analytics kompaniyasi 3-mart kuni HIVE – Oʻzbekiston olimalarining ilmiy koʻnikmalarini oshirish laboratoriyasi qoʻshma loyihasi doirasida Scopus jurnaliga ilmiy maqolalarni tayyorlash boʻyicha trening oʻtkazdi.

Tadbirda Oʻzbekistonning barcha chekkalaridan 100 dan ziyod olimalar, OTM oʻqituvchilari va aspirantlar qatnashdilar.

Trening doirasida Scopus bazasidagi ilmiy jurnallarda chop etish uchun sifatli ilmiy tadqiqotlarni tayyorlashning ilmiy adabiyot sharhi, maʼlumotlar bilan ishlash va ilmiy maqolalarni tartiblash kabi asosiy jihatlariga toʻxtalindi.

Turli jurnallar misolida Oʻzbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi istiqbollari va amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar fonidagi dolzarb bilimlardagi yangi boʻshliqlarni izlash imkoniyatlari oʻrganildi.

Tadbirda quyidagilar soʻzga chiqdilar:

– Doktor Sedigex (Naxid) Shakib, ingliz tilini oʻqitish va oʻrganish sohasidagi tadqiqotchi. Hozirda u AKFA universitetida dotsent boʻlib ishlaydi. Uning tadqiqotchilik qiziqishlari korpusli lingvistikani, tanqidiy tafakkurni, pedagogik taʼlim va fanlararo tadqiqotni qamrab oladi. U retsenziyalanuvchi jurnallardagi 30 dan ziyod maqolalarning muallifi va hammuallifi sifatida koʻp chop etilgan.

– ERGO kompaniyasining katta tahlilchisi Arletta Isayeva. Arletta Scopus maʼlumotlar bazasida eng koʻp chop etiladigan oʻzbekistonlik yosh olimlardan biridir. Uning tadqiqotlari barqaror rivojlanish va turmush sifatiga bagʻishlangan.

Tadbirni ochar ekan, AKFA universiteti rektori Behzod Jalolov bugungi kunda Oʻzbekiston oldida ilm-fanni ragʻbatlantirish va mamlakat OTMlarining global akademik maydondagi rolini kuchaytirish hisobiga inson kapitali sifatini oshirishdek dolzarb vazifa turganligini qayd etdi. Universitetlar bilimlarning milliy iqtisodiyotning iqtisodiy oʻsishi omiliga aylanishi uchun platforma boʻlishlari kerak. Universitetning kelajakdagi maqsadi The World University Rankings dunyoning eng yaxshi universitetlari reytingiga kirish va Markaziy Osiyodagi ilmiy xabga aylanishdir.

Tadbir davomida Coca-Cola kompaniyasining jamoatchilik aloqa va kommunikatsiyalar boʻyicha menejeri Nazi Aripjanova chiqish qildi. U oʻzining huquqlari va imkoniyatlariga ishongan, shuningdek oʻzini taʼminlay oladigan ayol sogʻlom va gullab-yashnagan jamiyat garovi ekanligi isbotlanganligini aytdi. Ayollar oʻz daromadining salmoqli qismini oʻz farzandlarining sogʻlomligiga va taʼlim olishi hamda mahalliy iqtisodiyotga tikadilar, bu butun mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ayollarni qoʻllab-quvvatlash, ularning kasbiy rivojlanishi har doim Coca-Colaning dunyodagi tizimi asosiy ustuvorlari sirasida boʻlib kelgan. Chunonchi, 2010-yildan “5 by 20” – Coca-Colaning gender tengligi sohasidagi global tashabbusi amal qilib kelmoqda, uning maqsadi 2020-yilga borib 5 million ayolning iqtisodiy huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish, biznesini qoʻllab-quvvatlash boʻldi. 2020-yildayoq Coca-Cola butun dunyodagi 6 million ayolni qoʻllab-quvvatladi. 96 tadan koʻproq mamlakat global tashabbusi maqsadlariga erishishdagi salmoqli hissalari bilan faxrlanishlari mumkin. – Biz HIVE loyihasini mamnuniyat bilan qoʻllab-quvvatladik, chunki u olimalarimiz oldida yangi imkoniyatlarni ochadi va mehnatlarini monetizatsiyalashdagina emas, balki global ilmiy hamjamiyatda oʻzlari haqlarida eʼlon qilishda ham yordam beradi. Ushbu loyihaning barcha qatnashuvchilariga muvaffaqiyatlar va ravnaq tilaymiz, shuningdek, imkoniyatdan foydalanib, loyihaning barcha ishtirokchilarini 8-mart bilan tabriklashga va ilm-fan rivojiga qoʻshgan hissalari hamda oʻz namunangiz bilan bizga baxsh etayotgan ilhom uchun minnatdorchilik bildirishga ruxsat bergaysiz,- dedi Coca-Cola vakili.

Treningda qatnashganlarning barchasi ishtirokchi sertifikatiga ega boʻldilar va HIVE plaftormasi treninglari hamda seminarlarida kelgusida ham qatnashish uchun taklif etildi.

HIVE loyihasi Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlantirish vazirligi, Oʻzbekistondagi BMTTD va ERGO Analytics kompaniyasi tomonidan 2019-yilda yoʻlga qoʻyilgandi. Ushbu loyihaning maqsadi Oʻzbekiston ilm-fani va barqaror iqtisodiy rivojlanishidagi ayollar roli va hissasini kuchaytirishdan iborat. HIVE loyihasida butun Oʻzbekiston hududidan 2000 dan ziyod olimalar, OTM oʻqituvchilari va doktorantlar roʻyxatdan oʻtgan.

ERGO Analytics – xususiy konsalting kompaniyasi boʻlib, ijtimoiy fanlar sohasida tadqiqotlar oʻtkazadi, Oʻzbekiston Respublikasidagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga faol xizmat qiladi.

HIVE loyihasi ushbu treninglar va seminarlarni “Coca-Cola Oʻzbekiston” koʻmagida oʻtkazdi.

Прошел тренинг по написанию научных статей в журналы Scopus для женщин ученых

Университет АКФА и компания ERGO Analytics 3 марта провели тренинг по написанию научных статей в журналы Scopus в рамках совместного проекта HIVE – лаборатория по повышению научных навыков женщин ученых Узбекистана.

В мероприятии приняли участие более 100 женщин ученых, преподавателей ВУЗов и аспиранты со всей территории Узбекистана.

В рамках тренинга были затронуты ключевые аспекты подготовки качественного научного исследования для публикации в научных журналах базы Scopus, такие как проведения обзора научной литературы, работа с данными и структурирование научной статьи.

На примере различных журналов были изучены возможности для поиска новых пробелов в знаниях актуальных в контексте перспективы развития экономики Узбекистана и проводящихся социально-экономических реформах.

Спикерами мероприятия выступили:

– Доктор Седигех (Нахид) Шакиб, ведущая исследования в области преподавания и образования английского языка. В настоящее время она работает доцентом в университете AKFA. Ее исследовательские интересы включают корпусную лингвистику, критическое мышление, педагогическое образование и междисциплинарные исследования. Она широко публиковалась как автор и соавтор более 30 статей в рецензируемых журналах.

– Старший аналитик компании ERGO Арлетта Исаева. Арлетта является одной из наиболее публикующихся молодых ученых Узбекистана в базе данных Scopus. Её исследования посвящены устойчивому развитию и качеству жизни.

Открывая мероприятие, Ректор Университета АКФА Бехзод Джалилов отметил, что сегодня перед Узбекистаном стоит актуальная задача повышения качества человеческого капитала за счет стимулирования науки и усиления роли ВУЗов страны на глобальной академической арене. Университеты должны стать платформой трансформации знаний в фактор экономического роста национальной экономики. Будущая цель университета войти в рейтинг лучших университетов мира THE World University Rankings и стать научным хабом в Центральной Азии.

В ходе мероприятия выступила менеджер по связям с общественностью и коммуникациям компании Coca Cola Нази Арипжанова. Она отметила, что доказано что женщина, которая уверена в своих правах и возможностях, а также способная обеспечить себя является залогом здорового и процветающего общества. Женщины вкладывают значительную часть своего дохода в здоровье и образование своих детей и местную экономику, что оказывает положительное воздействие на вcю экономику страны. Поддержка женщин, их профессиональное развитие всегда были среди основных приоритетов Системы Coca-Cola в мире. Так, c 2010 года действует 5by20 — глобальная инициатива Системы Coca-Cola в сфере гендерного равенства, основная цель которой – расширение экономических прав и возможностей, поддержка в бизнесе 5 миллионов женщин к 2020 году. Уже к 2020 году Coca-Cola поддержала более 6 миллионов женщин по всему миру. Более 96 стран могут гордиться своим значительным вкладом в достижение цели глобальной инициативы. Мы с радостью поддержали проект HIVE, так как он открывает новые возможности перед нашими женщинами учеными и не только учит монетизировать их труд, но также помогает заявить о себе в научном глобальном сообществе. Желаем успехов и процветания всем принявшим участия в данном проекте, а также пользуясь возможностью позвольте поздравить всех участниц проекта с 8 марта и выразить благодарность за вклад в развитие науки и за вдохновение, которое вы дарите нам своим примером.

Все участницы тренинга получили сертификаты об участии и были приглашены для дальнейшего участив в тренингах и семинарах платформы HIVE.

Проект HIVE был инициирован Министерством инновационного развития в Республике Узбекистан, ПРООН в Узбекистане и компанией ERGO Analytics в 2019 году. Цель данного проекта усиление роли и вклада женщин ученых в науку и устойчивое экономическое развитие Узбекистана. В проекте HIVE зарегистрировано более 2000 женщин ученых, преподавателей ВУЗов и докторантов со всей территории Узбекистана.

ERGO Analytics – частная консалтинговая компания, которая проводит свои исследование в сфере социальных дисциплин, активно содействуя в реализации социально-экономических реформ в Республике Узбекистан.

Проект HIVE провел данные тренинги и семинары при поддержке Coca Cola Узбекистан.